Seniorzy w działaniu
Seniorzy w działaniu

Cokolwiek

Seniorzy w działaniu
Seniorzy w działaniu
Program skierowany do osób 60+ zagrożonych wykluczeniem społecznym
Program skierowany do osób 60+ zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt finansowany w ramach programu ASOS – edycja 2020 tytuł zadania ,,Seniorzy w działaniu”

Projekt nakierowany jest na jest poprawę jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność społeczną promującą integrację wewnątrz- i międzypokoleniową. Skierowany jest do osób 60+ zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym również seniorów niepełnosprawnych, a pośrednio w ramach integracji międzypokoleniowej do dzieci i młodzieży również zagrożonych marginalizacją oraz do młodzieży niepełnosprawnej. Działania w ramach Projektu nastawione są na minimalizowanie bierności i zwiększanie wymiaru zaangażowania osób starszych, w tym o ograniczonej sprawności ruchowej, poprzez włączenie w różne formy edukacji, współpracy międzypokoleniowej, motywowanie seniorów do większego zaangażowania się w życie społeczności lokalnej. Realizacja projektu wpłynie na optymalne przedłużenie
okresu rzeczywistej aktywności psychicznej i fizycznej seniorów. Projekt umożliwi beneficjentom dostęp do dóbr kultury i sztuki, turystyki i rekreacji, nauczy twórczego podejścia do życia i konstruktywnego rozwiązywania własnych problemów,a także zachęci do aktywności społecznej poprzez zaangażowanie w wolontariat. Dzięki rozmaitym zajęciom beneficjenci Zadania będą mieli możliwość pogłębienia więzi z innymi ludźmi poprzez bycie w grupie, nabycie umiejętności współpracy i współdziałania.

Warsztaty w ramach projektu ASOS edycja 2020 – ,,Seniorzy w działaniu”
Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach w ramach projektu ASOS - edycja 2020, tytuł zadania: ,,Seniorzy w działaniu". Projekt skierowany jest dla osób w wieku...
Więcej "Warsztaty w ramach projektu ASOS edycja 2020 – ,,Seniorzy w działaniu”"
Zajęcia integracyjne wewnątrz i między pokoleniowe
W ramach integracji przewidujemy 2 typy spotkań: A) spotkania mające na celu integrację wewnątrzpokoleniową B) spotkania międzypokoleniowe. Ad.A. W ramach spotkań integracyjnych wewnątrzpokoleniowych planujemy np.:...
Więcej "Zajęcia integracyjne wewnątrz i między pokoleniowe"