Zajęcia integracyjne wewnątrz i między pokoleniowe

W ramach integracji przewidujemy 2 typy spotkań:

A) spotkania mające na celu integrację wewnątrzpokoleniową

B) spotkania międzypokoleniowe.

Ad.A. W ramach spotkań integracyjnych wewnątrzpokoleniowych planujemy np.: zajęcia dyskusyjne w oparciu o
wspólnie obejrzany film lub przeczytaną książkę, gry towarzyskie,ogniska, biesiady imieninowe,
prelekcje n/t zwyczajów i obrzędów występujących w regionie, świętowanie świąt narodowych, udział w Senioraliach organizowanych przez UM. Oprócz tego planujemy:
1.Zorganizowanie wycieczki edukacyjno-rekreacyjnej dla 30 seniorów w tym 2 opiekunów do Apilandii
–interaktywnego centrum pszczelarskiego w pasiece Łysoń , wynajętym autokarem, podczas wycieczki
zapewniamy beneficjentom opiekę i ubezpieczenie. W ramach wycieczki przewidujemy posiłek.
2.Zorganizowanie wycieczki edukacyjno-rekreacyjnej dla 30 seniorów w tym 2 opiekunów do Brzegu i Olesna
3. Spotkanie z okazji Międzynarodowego
Dnia Seniora. Planujemy zaproszenie teatru obwoźnego z programem
artystycznym i poczęstunek. 4.Planujemy zorganizowanie pikniku integracyjnego dla seniorów z dysfunkcją narządów ruchu). W ramach pikniku wystąpi zespół regionalny z programem
artystycznym. Przewidujemy poczęstunek dla wszystkich uczestników.

5. Spotkanie Wigilijne dla seniorów: wspólna Wigilia dla około 30 beneficjentów

 

Ad.B) Celem spotkań integracji
międzypokoleniowej jest utrzymanie istniejących międzypokoleniowych wzorów społecznej wymiany
tak, aby osoby starsze nadal były przydatne młodemu pokoleniu i przekazywały mu dziedzictwo tradycji i
kultury, a młodzi zaś dawali starszym energię, radość, nowe spojrzenie na świat. W ramach spotkań
integracyjnych międzypokoleniowych przewidujemy np. 1. Dzień Dziecka dla podopiecznych Świetlicy:
seniorzy przygotują program artystyczny, planujemy też wspólne zabawy.

2. Spotkanie Mikołajowe dla seniorów i dzieci

3.Spotkania z młodzieżą z niepełnosprawnością z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku-Białej np.:
piknik, ogniska, zajęcia arteterapii, tańce, czytanie poezji itp.